Pytanie
Jakie własne składniki aktywów powierzone kontrahentom, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, należy inwentaryzować drogą uzyskania od kontrahenta potwierdzeń stanu w księgach jednostki?
Jeżeli wszystkie własne aktywa jednostki, w tym środki trwałe (art. 26 ust. 1 pkt 1 u.o.r. z zastrzeżeniem pkt 3) z wyjątkiem wymienionych w pkt 2 (tj. finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej, należności w tym udzielonych pożyczek, z zastrzeżeniem pkt 3) należy zinwentaryzować drogą spisu z natury, to o jakich składnikach aktywów własnych (proszę je wymienić) powierzonych kontrahentom (na podstawie jakich umów?), mówi się w pkt 2, że należy je zinwentaryzować drogą otrzymania od kontrahentów potwierdzeń wykazanych w księgach rachunkowych jednostki stanów?