Pytanie
Z Państwa odpowiedzi wiem, że odpady powstałe przy porządkowaniu terenów zielonych (ścinanie trawy, gałęzi krzewów, zbieranie liści) nie mogą zostać zaklasyfikowane do odpadów o kodzie 02 01 03 - odpadowa masa roślinna przez firmę, której działalność nie jest związana bezpośrednio z rolnictwem czy sadownictwem (są to wówczas odpady komunalne).
Jakie mogą być negatywne skutki dla firmy, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o. czy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), jeżeli firma dokona jednak takiej klasyfikacji tych odpadów, a działanie takie uzasadni rachunkiem ekonomicznym, z którego wynika znaczna różnica kosztów w zagospodarowaniu odpadów od dnia 1 lipca br.?
Z punktu widzenia ochrony środowiska sposób postępowania z odpadami będzie taki sam, czyli odpady te trafią do tej samej instalacji przetwarzania odpadów jakby to były odpady komunalne.