Pytanie
Zarządzeniem Nr 1/2002 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 stycznia 2002 r. na podstawie art. 6a ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ustalono "Regulamin pracy Zespołu Oceniającego".
W części tytułowej zarządzenia podano: "w sprawie regulaminu pracy Zespołu Oceniającego powołanego w celu rozpatrzenia odwołania od oceny lub wniosku o ponowne ustalenie oceny". W przytoczonej treści nie podano jakiej oceny regulamin dotyczy - dotyczy "oceny pracy".
W treści ustalonego regulaminu zawarto:
- w § 4 ust. 1 "1. Ustalenia Zespołu Oceniającego są ważne, jeżeli w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Zespołu powołanego przez Kuratora Oświaty".
- w § 7 ust. "1. Członkowie Zespołu Oceniającego zobowiązani są do zachowania tajemnicy spraw poruszanych w czasie trwania posiedzenia".
Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa mogą być wprowadzone do regulaminu uregulowania wyżej wymienione i czy taki regulamin jest ważny i zgodny z prawem?