Pytanie
Jakie kursy walut należy zastosować do przeliczenia transakcji na rachunkach walutowych w banku zagranicznym (w świetle przepisów o u.p.d.o.p.)?
Czy różnice kursowe będą odpowiednio przychodem i kosztem podatkowym?
Spółka posiada konta w banku zagranicznym (Węgry) w euro i w forintach.
Na konta wpływają pieniądze od kontrahentów zagranicznych za świadczone im usługi. Ze zgromadzonych środków spółka płaci za nabywane usługi jednemu kontrahentowi a pozostałą część przekazuje na konto podstawowe w banku krajowym, prowadzone w PLN.
Bank zagraniczny nie ogłasza kursów kupna i sprzedaży waluty krajowej (PLN) w stosunku do euro.
Ogłasza natomiast kurs kupna i sprzedaży waluty krajowej w stosunku do forinta. W związku z powyższym mamy wątpliwości jakie kursy walut należy zastosować do przeliczenia transakcji na powyższych rachunkach walutowych w świetle przepisów o u.p.d.o.p, (czyli wpływu i wypływu waluty oraz przychodów i kosztów tj. prowizje, odsetki itp.), które wpływają na zmianę stanu waluty na rachunku prowadzonym przez bank zagraniczny. Powyższe dotyczy w szczególności:
Opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku bankowego w euro i w forintach
Wpływu należności od kontrahentów za wykonane usługi
Prowizji za przelewy należności potrącane przez bank dłużnika
Zapłaty zobowiązań oraz prowizji za przelew
Transferu wolnych środków z rachunków walutowych w banku zagranicznym na rachunek w PLN w banku krajowym
Odsetek przypisanych od środków zgromadzonych na rachunkach walutowych.