Pytanie
Inwestor składa w nadzorze budowlanym zawiadomienie o zakończeniu inwestycji związanej z budową stacji bazowej UMTS nr GZ0067 na dachu budynku. W związku z wymogami art. 57 ust. 1 pkt 4 obowiązującej ustawy - Prawo budowlane organ nadzoru budowlanego wymaga przedłożenia protokołu z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony ludności i środowiska w celu sprawdzenia czy powstała stacja bazowa nie będzie uciążliwa dla środowiska i ludzi oraz będzie spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2007 r.. Inwestor odmawia dostarczenia protokołu z pomiarów pól elektromagnetycznych powołując się na art. 122a ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie środowiska.
Czy w zaistniałej sytuacji organ nadzoru budowlanego ma prawo wymagać protokołu, o którym mowa powyżej?
Ponadto jakich protokołów inspektorat powinien żądać w przypadku takich lub podobnych inwestycji?