Pytanie
Starosta w 2011 r. wyraził zgodę (decyzją) zakładowi na zamknięcie składowiska odpadów. Starosta w decyzji określił (zgodnie ze złożonym wnioskiem) techniczny sposób zamknięcia składowiska - m.in. zagospodarowanie terenu (rekultywacja biologiczna) poprzez nasadzenie drzew i krzewów - kierunek leśny oraz rekultywacja składowiska w sposób odpowiadający docelowemu przeznaczeniu terenu, zgodnie z wydanymi decyzjami w zakresie ustalenia kierunku rekultywacji. Na wniosek została wydana także decyzja ustalająca leśny kierunek rekultywacji. W 2014 r. do starostwa wpłynął wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie części działki stanowiącej obszar ww. zamkniętego składowiska odpadów. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o. składowiska odpadów podlegają pod właściwość marszałka województwa (art. 129 ust. 1, art. 146 ust. 2 u.o.).
W związku z powyższym, który organ jest właściwy do zajęcia stanowiska w powyższej sprawie (starosta czy marszałek)?
Czy na części terenu zamkniętego składowiska odpadów, dla którego zostały wydane ww. decyzje określające sposób technicznego zamknięcia składowiska i warunki rekultywacji, można wydać zezwolenie na zbieranie odpadów?
Jakie warunki musiałby spełnić wnioskujący?