Pytanie
Nasza firma spółka z o.o. zawarła w roku 2011 umowę leasingu operacyjnego. Przedmiot leasingu to ciągnik samochodowy typ MAN. Co miesiąc sprzedawca obciąża nas fakturą "Za ratę okresową zgodnie z umową za używanie przedmiotu leasingu". Na ratę okresową składa się część kapitałowa oraz część odsetkowa i zgodnie z umową do każdej raty zostaje doliczony VAT. Każda rata wynagrodzenia zostaje powiększona o koszty z tytułu podatku od środków transportu należnego od przedmiotu leasingu oraz o koszty poniesione przez Finansującego z tytułu ubezpieczenia OC, NW i AC. Całość kosztów jest opodatkowana stawką 23% VAT.
Czy finansujący słusznie obciąża naszą firmę VAT od części przypadającej na ubezpieczenie?
Czy powinien wystawić osobną fakturę z VAT zwolnionym wg wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 17 stycznia 2013 r. C-224/11?