Pytanie
W orzecznictwie sądów pokazują się następujące przyczyny wypowiedzenia umów o pracę:
1) nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych – należy przy tym konkretnie wskazać, o jakie obowiązki chodzi i na czym polegało naruszenie;
2) utrata zaufania pracodawcy do pracownika, ale tylko wtedy, gdy będzie to miało pokrycie w obiektywnych okolicznościach i faktach, nie będzie zaś tylko wynikało z subiektywnego przeświadczenia pracodawcy;
3) niezadowalające wyniki i efekty pracy pracownika w porównaniu z efektami pracy innych pracowników - pracodawca ma bowiem w każdej sytuacji prawo do dokonania oceny pracownika i jego przydatności do pracy na danym stanowisku;
4) długotrwała choroba pracownika.
Czy podane powyżej powody można zastosować wypowiadając umowę o pracę na czas nieokreślony?
Czy i ewentualnie przy jakiej (podanej powyżej) przyczynie podatnik powinien zwolnić pracownika dyscyplinarnie?