Pełna treść komentarza dostępna jest w  programie Serwis Budowlany>>

Czym są znaki drogowe

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - dalej pr. bud. przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami albo obiekt małej architektury. Pomimo wyliczeń obiektów, jakie zostały dokonane w definicjach legalnych wymienionych pojęć, na próżno doszukiwać się w nich bezpośredniego odwołania do znaków drogowych.


W prawie polskim nie ma definicji legalnej znaku drogowego. W literaturze przyjmuje się, że "znak drogowy uznawany jest za znak optyczny, służący komunikacji między zarządcą ruchu drogowego a uczestnikiem ruchu drogowego" (M. Smaga, Generalne akty administracyjne regulujące prawa i obowiązki użytkownika drogi publicznej (znaki drogowe) - wybrane zagadnienia, w: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego, Księga jubileuszowa profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001, s. 639 – cyt. za W. Maciejko, P. Zaborniak, Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, Warszawa 2010, Wydanie I, s. 541).

 


Jak wskazano natomiast w § 1 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.) - dalej r.z.s.d. znaki drogowe dzielą się na znaki pionowe (w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych) oraz znaki poziome (w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi). Ponadto jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) - dalej u.p.r.d., znaki drogowe wyrażają ostrzeżenia, zakazy, nakazy lub informacje.


Przepisy regulujące usytuowanie znaków drogowych

Biorąc pod uwagę okoliczność, iż celem posadowienia znaków drogowych jest kształtowanie zasad ruchu drogowego poprzez formułowane za ich pośrednictwem ostrzeżenia, zakazy, nakazy lub informacje należałoby przyjąć, iż problematyka posadowienia znaków drogowych powinna być regulowana przepisami dotyczącymi budowy dróg. Jednakże ani ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 260 z późn. zm.) - dalej u.d.p. ani rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) - dalej r.w.t.d.p. nie zawierają szczegółowych uregulowań w tym zakresie, a to ostatnie wręcz odsyła do stosowania przepisów odrębnych. Za takowe oprócz u.p.r.d. i r.z.s.d., należy uznać w szczególności rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) - dalej r.b.r.d. Ostatni z przywołanych aktów prawnych ma zasadnicze znaczenie w zakresie kształtowania warunków posadawiania znaków drogowych. Reguły te zostały określone w załączniku nr 1 (znaki drogowe pionowe) i 2 (znaki drogowe poziome).

(...)

Pełna treść komentarza dostępna jest w programie Serwis Budowlany>>