Pytanie
Spółka z o.o. zajmuje się przetwórstwem mięsnym (masarnia). Wyprodukowane produkty przekazywane są do sklepów spółki i sprzedawane. Spółka posiada halę produkcyjną. Pytanie spółki dotyczy sposobu przypisywania kosztów pośrednich produkcji (takich jak amortyzacja hali, wynagrodzenia pracowników, energia zużyta w hali) do produkcji w toku i do kosztu wytworzenia gotowych produktów.
Czy można przyjąć zasadę (z uwzględnieniem faktu, że spółka wykorzystuje 100% mocy produkcyjnych), że na koniec każdego miesiąca poniesione koszty pośrednie są przypisywane do produkcji w toku i do kosztu wytworzenia produktów gotowych w takim procencie, w jakim pozostaje udział wykorzystanych materiałów bezpośrednich w produkcji w toku i w produktach gotowych?
Przykład: spółka wykorzystała w miesiącu 60% nabytych materiałów bezpośrednich do wyprodukowania produktu gotowego, 40% przypada na produkcję w toku. W takim procencie spółka przypisuje koszty pośrednie - 60% dodaje do kosztu wytworzenia produktów gotowych, 40% dla produkcji w toku.
Czy takie postępowanie jest dopuszczalne?
Jeżeli nie, to jaką inna metodę spółka powinna przyjąć, aby rozliczyć koszty pośrednie produkcji przy wykorzystaniu 100% mocy produkcyjnych?