Zaokrąglanie kwot na fakturach

Kwoty wykazywane na fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza (czyli – uwaga! – równe 0,5 grosza albo wyższe od 0,5 grosza) - zaokrągla się do 1 grosza.
 
Jednocześnie należy pamiętać o tym, że faktura powinna zawierać m.in.:
 
– cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 
– wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 
– stawkę podatku;
 
– sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 
– kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 
– kwotę należności ogółem.
 
 
Przykład
 
Podatnik dokonał sprzedaży:
1. towarów ze stawką VAT 23%:
- 0,516 kg kawy (cena netto za 1 kg – 39,99 zł) – cena netto za 0,516 kg to 20,6348 zł;
- 0,150 kg herbaty (cena netto za 1 kg – 29,99 zł) – cena netto za 0,150 kg to 4,4985 zł;
2. towarów ze stawką VAT 8%:
- 0,218 kg cytryn (cena za 1 kg – 7,99 zł) – cena netto za 0,218 kg to 1,7418 zł;
- 0,396 kg pomarańczy (cena za 1 kg – 4,99 zł) – cena netto za 0,396 kg to 1,9760 zł;
3. towarów ze stawką VAT 5%:
- 0,134 kg orzechów włoskich (cena za 1 kg – 44,99 zł) – cena netto za 0,134 kg to 6,0287 zł;
- 0,124 kg orzechów laskowych (cena za 1 kg – 47,99 zł) – cena netto za 0,124 kg to 5,9508 zł.
Kierując się zasadami wynikającymi bezpośrednio z przepisów, można przyjąć, że zaokrąglenie w pierwszej mierze odnosiłoby się do wymienionej wprost w przepisach „sumy wartości sprzedaży netto” (dla sprzedaży objętej daną stawką).
Ad 1. Dla sprzedaży objętej stawką 23% suma netto wynosi 25,1333 zł (20,6348 + 4,4985 zł). Przepisy nie precyzują, jakie wartości przyjąć „przed zaokrągleniem” (tj. ile miejsc po przecinku uwzględnić). W praktyce nie ma co do tego jakichś poważnych sporów.
Skoro zaokrąglamy do pełnych groszy – suma netto wynosi 25,13 zł.
Następnie bierzemy pod uwagę kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto (dla danej stawki, czyli tu – dla stawki 23%).
VAT od wskazanej sumy netto to 5,7799 zł, a zatem – po zaokrągleniu – 5,78 zł.
Kwota brutto dla sprzedaży objętej stawką 23% to 25,13 + 5,78 zł = 30,91 zł.
Ad 2. Suma wartości sprzedaży netto dla towarów objętych stawką 8% to 3,7178 zł.
Po zaokrągleniu – 3,72 zł.
VAT od wskazanej sumy netto to 0,2976 zł, czyli po zaokrągleniu 0,30 zł.
Kwota brutto dla sprzedaży objętej stawką 8% to 4,02 zł.
Ad 3. Suma wartości sprzedaży netto dla towarów objętych stawką 5% to 11,9795 zł.
Po zaokrągleniu – 11,98 zł.
VAT od wskazanej sumy netto to 0,599 zł, czyli po zaokrągleniu 0,60 zł.
Kwota brutto dla sprzedaży objętej stawką 5% to 12,58 zł.
Suma wartości sprzedaży netto wyniesie: 25,13 zł + 3,72 zł + 11,98 zł = 40,83 zł.
Suma VAT po „zliczeniu” wszystkich stawek: 5,78 zł + 0,30 zł + 0,60 zł = 6,68 zł.
Wartość brutto ogółem – 47,51 zł.
Pamiętajmy również o tym, że jeśli chodzi o faktury wystawione w walutach obcych – przepisy nie wskazują obowiązku „zaokrąglania do pełnych eurocentów” i analogicznych jednostek.
 
(...)