Pytanie
Jak zakwalifikować odsprzedaż po upływie roku loginu i hasła, czy np. "klucza" do gry komputerowej?
Podobny problem może tyczyć się np. odsprzedaży po 7 miesiącach programu antywirusowego (ważnego ogółem 2 lata, stąd zostałoby 17 m-cy ważności)? Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) u.p.d.o.f źródłami przychodów są m.in.: odpłatne zbycie innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. Problem bierze się z tego, że w świetle art. 45 k.c., rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne. W pewnym sensie "fizycznie" w sklepie kupuje się "pudełko z instrukcją obsługi + kluczem licencyjnym". Na gruncie VAT problem mógłby też mieć znaczenie (towar czy usługa), ale problem sprowadza się głównie do PIT. Gdyby przyjąć, iż jest to rzecz - jej odsprzedaż jako używanej nie podlega opodatkowaniu. Jeśli zaś jest to odsprzedaż prawa - brak analogicznej regulacji.