Pytanie
Małżonkowie posiadający rozdzielność majątkową w przyszłości założą spółkę cywilną, do której każde z nich wniesie swój aport. Przed założeniem spółki zakupili nową nieruchomość użytkową w proporcjach 3/4-żona i 1/4 -mąż, do swoich odrębnych majątków osobistych. Żona aktualnie prowadzi działalność gospodarczą, mąż nie. Lokal będzie służył w całości prowadzeniu w nim działalności gospodarczej. Wszystkie wydatki służące adaptacji pomieszczeń były poniesione przez żonę i zostały zafakturowane na aktualnie prowadzoną przez nią działalność gospodarczą. Po wykończeniu nieruchomość w 3/4 będzie wprowadzona do ewidencji środków trwałych firmy żony.
Czy nakłady poniesione przez żonę na adaptację 1/4 nieruchomości należącej do męża, może mu odsprzedać?
Czy w przypadku odkupienia przez męża części wydatków poniesionych przez żonę, będą one podnosiły wartość początkową części nieruchomości (będącej aportem) przypadającej na męża w nowo powstałej spółce?