Pytanie
Bank na podstawie umowy o świadczenie usługi transportu zawartej z firmą transportową otrzymuje fakturę za wykonane w danym miesiącu usługi. Następnie dokonuje refakturowania części kosztów na inną firmę, zgodnie z zawartą umową. Datą sprzedaży jest data wystawienia refaktury jako moment odsprzedaży usługi transportowej. Ustala termin płatności za fakturę zgodny z umową zawartą z firmą, na którą refakturuje usługę. Obowiązek podatkowy wykazuje w dacie otrzymania zapłaty, nie później niż 30 dni licząc od dnia wykonania usługi (odsprzedania).
Czy Bank prawidłowo ustala moment powstania obowiązku podatkowego?