Pytanie
W październiku 2014 r. podpisano przed sądem ugodę z klientem który zalegał w zapłacie faktur. Ugoda zawierała zapis, iż w przypadku terminowego spłacania ustalonych transz, nastąpi częściowe umorzenie roszczenia z tytułu faktur.
Czy na tej podstawie: należało by wystawić faktury korygujące na "umorzoną " część i obniżyć przychód do opodatkowania w roku w którym nastąpiła ugoda?
Ewentualnie czy ugoda zawierająca zapis o częściowym umorzeniu należności:
- stanowi uprawdopodobnienie nieściągalności a tym samym daje możliwość utworzenia odpisu aktualizacyjnego w koszty podatkowe w wartości netto?
- daje prawo do zaliczenia należności w umorzonej części (bez VAT) jako koszt uzyskania przychodu - na jakiej podstawie?