Pytanie
Miasto podpisało wieloletnią umowę z brytyjskim kontrahentem na zakup praw do organizacji Mistrzostw Świata na żużlu na stadionie miejskim. Za powyższe prawa miasto będzie uiszczało opłaty wg harmonogramu zawartego w umowie: do 31 marca i do 30 czerwca danego roku, na podstawie wystawionej przez podmiot brytyjski faktury. Kwota wyrażona i płatna w walucie obcej (GBP). Ponieważ spełnione zostały przesłanki importu usług (usługodawca jest podatnikiem niemającym w Polsce siedziby, miejsca zamieszkania, stałego miejsca prowadzenia działalności, natomiast usługa ma miejsce świadczenia w Polsce) wystawiane są faktury wewnętrzne dokumentujące należny VAT na rzecz urzędu skarbowego.
Na jaki dzień przypadnie moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w tym przypadku, a tym samym udokumentowanie należnego VAT dowodem wewnętrznym?
Jaki kurs przeliczeniowy waluty obcej na walutę polską powinniśmy zastosować?
Czy nowe przepisy będą miały zastosowanie do faktury płatnej do 31 marca 2013 r.?