Pytanie
Nasza spółka od 2007 r. realizuje projekt inwestycyjny w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, który jest dofinansowany ze środków unijnych. Umowa o dofinansowanie zobowiązuje spółkę jako beneficjenta dofinansowywania do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dotacji. Ponieśliśmy i nadal ponosimy z ww. tytułu wydatki na promocję i reklamę. Również ponieśliśmy wydatki za sporządzenie studium wykonalności. Wydatki te zostały w dacie poniesienia (na bieżąco) zaliczone do "środków trwałych w budowie" (inwestycji). Wg otrzymanej interpretacji indywidualnej te wydatki nie są bezpośrednio związane z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych, tj. nie będą stanowiły elementu wartości początkowej środków trwałych. Jako koszty pośrednie w części sfinansowanej z własnych środków należy ująć je w ciężar kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia - zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Czy spółka winna dokonać korekt CIT-8 za lata 2007-2010 r.?
Czy sumę tych wydatków należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie przeksięgowania z kosztów inwestycyjnych (środki trwałe w budowie) na konta kosztów np. zespołu 4 lub 7 - pozostałe koszty operacyjne, czyli do 2011 r.?