1. Opodatkowanie działalności samodzielnej kartą podatkową

Zasadą jest, że podatnicy mogą korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej wówczas, gdy przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne.
Zasadą jest zatem, że obok działalności samodzielnej dopuszczalne jest jedynie wyjątkowo zatrudnienie, przy czym za zatrudnienie uważa się jedynie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Wielkość tego zatrudnienia jest jednak także ograniczona – nie może bowiem przekroczyć limitów określonych w tabeli stanowiącej załącznik do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
2. Ogólne zasady obliczania zatrudnienia
2.1. Limity zatrudnienia
Limity zatrudnienia zostały ujęte w załączniku nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej (w złotych). Wskazane zostały tam stawki podatku przy określonym zatrudnieniu. Wskazany w tabeli poziom zatrudnienia należy przyjąć za maksymalny – jego przekroczenie skutkuje wyłączeniem z opodatkowania kartą podatkową.
Przykład 1.:
Przedsiębiorca prowadzi usługi ślusarskie w miejscowości o 3000 mieszkańców. Dla usług ślusarskich przewidziano w części I pkt 1 Tabeli stawkę podatku przy zatrudnieniu:
0 - 225 zł,
1 - 386
2 - 492
3 - 616
Zatrudnienie czwartego pracownika skutkowało będzie zatem wyłączeniem przedsiębiorcy z opodatkowania kartą podatkową. Gdyby jednak zatrudniający 4 pracownika przedsiębiorca prowadził myjnię samochodową (pkt 19 Tabeli) będzie mógł być wciąż opodatkowany kartą.
2.2. Zbieg rodzajów działalności
Może się jednak również zdarzyć, ze przedsiębiorca prowadzi różne rodzaje działalności opodatkowane kartą i o różnych limitach zatrudnienia (w ramach jednego zakładu czy też kilku). W takim przypadku łączne zatrudnienie nie może przekroczyć stanu zatrudnienia określonego dla zakresu działalności, dla którego przewidziano najwyższy stan zatrudnienia.
Przykład 2.:
Przedsiębiorca prowadzi działalność handlową – detaliczny handel żywnością (maksymalnie 3 pracowników- pkt 1 części II Tabeli) i gastronomiczną – sprzedaż lodów z automatów – 4 pracowników – pkt 1 części IV Tabeli). Może zatem zatrudnić nawet 4 pracowników.
2.3. Limity w spółce
Podatnicy mogą opodatkowani w formie karty podatkowej również wtedy, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej, pod warunkiem, że łączna liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie przekracza stanu zatrudnienia określonego w tabeli. Zatem, na potrzeby ustalenia prawa do opodatkowania kartą wspólników spółki cywilnej należy traktować jak zatrudnionych.
Przykład 3.:
Przedsiębiorca prowadzi w ramach dwuosobowej spółki działalność handlową – detaliczny handel żywnością (maksymalnie 3 pracowników- pkt 1 części II Tabeli). W praktyce będzie mógł zatrudnić jedynie jednego pracownika, bowiem limit zatrudnionych w pozostałej części wyczerpują wspólnicy spółki cywilnej.
2.4. Zastępstwo
Nie uważa się za zwiększenie stanu zatrudnienia czasowego zatrudnienia pracownika lub pełnoletniego członka rodziny w miejsce nieobecnego stałego pracownika, którego nieobecność trwa nieprzerwanie co najmniej dziesięć dni i jest spowodowana szczególnymi względami, w tym chorobą, urlopem, powołaniem na ćwiczenia wojskowe itp. W zasadzie zatem zastępstwo nie skutkuje utratą prawa do karty ani zmianą jej stawki.
Jeżeli jednak w takim przypadku pracodawca nie zatrudni na zastępstwo innego pracownika lub pełnoletniego członka rodziny, naczelnik urzędu skarbowego obniża stawkę karty podatkowej.
Przykład 4.:
Przedsiębiorca opodatkowany kartą zatrudnia dwóch pracowników. Z uwagi na zwolnienie lekarskie pracownicy w związku z ciążą zatrudnił na zastępstwo kolejną osobę. Nie spowoduje to ani przekroczenia limitu pracowników, ani zwiększenia stawki karty podatkowej.
(...)
Czytaj więcej: Kompas Księgowo-Kadrowy