Pytanie
Jesteśmy sp. z o.o. Obca spółka A udzieliła kredytu spółce z o.o. na działalność gospodarczą. W niedługim okresie sp. z o.o. również udzieliła jedynemu wspólnikowi (rezydent innego państwa) pożyczkę. Obecnie dokonano cesji przez spółkę A na rzecz już obecnie byłego wspólnika pożyczki udzielonej. Aktualnie powinna nastąpić kompensata pożyczek, ponieważ po cesji pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą jest ta sama osoba fizyczna (już nie wspólnik - rezydent innego państwa). Jednocześnie następuje spłata pożyczek i jest przychód podatkowy i koszt podatkowy od odsetek po kompensacie pożyczek.
Czy i od której pożyczki spółka powinna naliczyć i potrącić podatek zryczałtowany 19% od odsetek po kompensacie pożyczek?