Pytanie
Jak powinien postąpić organ w poniższej sytuacji?
Do starosty wpłynął wniosek wójta o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi oczyszczonych ścieków komunalnych z komunalnej oczyszczalni ścieków w ilości 305 m3/dobę, w związku z planowaną rozbudową i modernizacją tej oczyszczalni dla możliwości obsługi obciążenia od 2000 do 9999 RLM. W chwili obecnej oczyszczalnia ta obsługuje obciążenie poniżej 2000 RLM i posiada obowiązujące pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do ziemi oczyszczonych ścieków komunalnych w ilości 150 m3/dobę. Przed uruchomieniem zmodernizowanej oczyszczalni zakład powinien posiadać nowe pozwolenie wodnoprawne. Jeżeli starosta wyda nowe pozwolenie wodnoprawne, to powinien wygasić stare, aby nie funkcjonowały dwa pozwolenia jednocześnie dla tego samego zakładu. Jeżeli stare zostanie wygaszone w momencie wydania nowego, a rozbudowa i modernizacja nie zostanie zakończona, to funkcjonująca "po staremu" oczyszczalnia nie spełni warunków nowego pozwolenia wodnoprawnego.
Jak można rozwiązać tę sytuację?