Pytanie:
Do organu ochrony środowiska wpłynęło zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś.Zgłoszenie zostało przyjęte, wobec braku zastrzeżeń do złożonych dokumentów.

Jaka będzie data przyjęcia zgłoszenia? Czy będzie to data złożenia zgłoszenia do organu (data wpływu), ponieważ już wtedy zgłoszenie było prawidłowe? Czy też data złożenia dokumentacji do organu plus 30 dni i data otrzymana po uwzględnieniu tych 30 dni jest datą przyjęcia zgłoszenia?

Moim zdaniem data przyjęcia zgłoszenia nie jest datą zarejestrowania zgłoszenia. Jeżeli uznałabym, że zgłoszenie jest przyjęte z datą wpływu, to by oznaczało, że zgłoszenie jest przyjęte, zanim trafiło do analizy przez pracownika merytorycznego lub też zostało przyjęte, gdy miało formalne braki, które bez uzupełnienia uniemożliwiałyby przyjęcie zgłoszenia. Ponadto mogłaby mieć miejsce sytuacja, że instalacja przekracza standardy jakości środowiska i organ musi wnieść sprzeciw, więc nie można przyjąć zgłoszenia z datą wpływu do organu, skoro możemy go w ogóle nie móc przyjąć.
Jak rozstrzygnąć te wątpliwości?

Odpowiedź:

Podzielam stanowisko zawarte w pytaniu, tzn., że nie można utożsamiać daty zarejestrowania zgłoszenia (złożenia dokumentów organowi ochrony środowiska) z jego przyjęciem. Należy jednak zauważyć, że w przepisach dotyczących zgłoszenia instalacji zawartych w p.o.ś. (oraz innych przepisach dotyczących zgłoszenia) nie funkcjonuje praktycznie pojęcie "przyjęcie zgłoszenia" jako zakończenie postępowania.

Zgodnie z art. 152 ust. 4 p.o.ś., do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Z tego wynika, że organ nawet trzydziestego dnia może wnieść sprzeciw. Dlatego też, jeżeli już operujemy pojęciem "przyjęcie zgłoszenia", to rzeczywiście taką datą byłby termin zarejestrowania plus 30 dni.

W praktyce spotykam się jednak z pismami organów ochrony środowiska właściwych do przyjęcia zgłoszenia, w których stwierdzają że zgłoszenie instalacji zostało przyjęte. Wtedy za datę "przyjęcia zgłoszenia" można uznać datę pisma lub datę wskazaną w tym piśmie.

Problem poruszany w pytaniu jest na tyle ważny, że powinien zostać jasno rozstrzygnięty w przepisach. Stwierdzenie w czasie kontroli, że złożono zgłoszenie instalacji organowi ochrony środowiska, nie oznacza jeszcze jego przyjęcia, a to może spowodować bardzo poważne konsekwencje.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów