Pytanie
Firma w ramach swojej działalności wytwarza produkty mięsne: kiełbasy, boczki, szynki, itp. ze skupowanych mięs. Zgodnie z ZPK koszty zakupu produktów do masarni od razu są ewidencjonowane na koncie 501 Koszty produkcji. Przekazując wyroby do sprzedaży do własnych sklepów firma korzysta z konta 580 Rozliczenie produkcji, gdzie po stronie Ma księgowane są rozchody z masarni, a drugostronnie na Wn konta magazynowe 334, 335 w kwocie wyliczonej przez pracowników masarni.
Saldo Wn konta 501 (wszelkie ponoszone przez masarnię koszty: amortyzacja, zakup mięs, wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, koszty remontów) wpływa bezpośrednio na wynik finansowy w prowadzonym kalkulacyjnym rachunku zysków i strat w pozycji "Koszt wytworzenia sprzedanych produktów". Saldo Ma konta 580 uwzględniane jest w tej samej pozycji.
W ostatnim czasie okazuje się, że ww. pozycja sprawozdania jest ujemna, ponieważ rozchody produktów z masarni wycenione są w wyższych kwotach niż ponoszone na produkcję nakłady.
Jak w takiej sytuacji powinna postąpić jednostka, aby koszt wytworzenia wyrobów z własnej produkcji nie był ujemny?
Firma jest jednoosobową działalnością gospodarczą, niezobowiązaną do zbadania przez biegłego rewidenta.