Pytanie
Pracownik do końca 2011 r. pobierał zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 80%. Dostarczono do pracodawcy zwolnienie lekarskie tego pracownika wystawione z datą wstecz na okres od 28 grudnia 2011 r. do 15 lutego 2012 r., na którym wypełniono punkt 11 druku ZUS ZLA - pobyt w szpitalu (22 dni).
Pracodawca 10 stycznia wypłacił już pracownikowi zasiłek chorobowy za grudzień 2011 r. w wysokości 80% podstawy wymiaru.
Czy w zaistniałej sytuacji pracodawca zobowiązany jest założyć, iż 22 dni pobytu w szpitalu liczone są od dnia niezdolności do pracy (28 grudzień) i skorygować listę płac zmniejszając podstawę wymiaru zasiłku do 70%?
Czy dopuszczalne jest przyjęcie, że 22 dni pobytu w szpitalu biegną od 1 stycznia - okres którego nie sporządzono jeszcze list płac?