Pytanie
W 2005 r. firma X prowadząca działalność gospodarczą wydzierżawiła od firmy Y będącej spółką państwową nieruchomość składającą się z gruntu i budynku. Budynek (ruina), za zgodą wynajmującego, został przebudowany i zmodernizowany za kwotę ok. 350.000 zł. W umowie dzierżawy zagwarantowano firmie X zwrot poniesionych nakładów, jeżeli sprzedaż nieruchomości nastąpi w trakcie trwania umowy najmu. Ponieważ była to inwestycja w obcym obiekcie amortyzowano budynek stawką 10%. We wrześniu 2012 r. ogłoszono przetarg na sprzedaż opisanej nieruchomości. Przed przetargiem uzgodniono z firmą X wartość rynkową poniesionych nakładów na kwotę 634.700 zł (zgodnie z aktualną wyceną rzeczoznawcy). Przetarg odbył się w październiku 2012 r., ceną wywoławczą była kwota 920.000 zł. Nieruchomość nabyła firma X (aktualny dzierżawca) za cenę 920.000 zł. Strona sprzedająca – firma Y doliczyła do ww. kwoty podatek VAT w stawce 23%, ponieważ nabywca nieruchomości jest również płatnikiem tego podatku. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami uwzględniono w firmie X wartość nakładów i drogą kompensaty firma X zapłaciła firmie Y kwotę 350.919 zł brutto (w tym 23% VAT). Firma Y (sprzedający) poprosiła firmę X o wystawienie faktury VAT na zwrot tychże nakładów. Po podpisaniu aktu notarialnego w styczniu 2013 r. całość transakcji udokumentowano w następujący sposób: firma X (kupujący): zwrot poniesionych nakładów na kwotę 634.700 zł VAT 23% = 780.681 zł; firma Y (sprzedający): sprzedaż prawa własności budynku handlowego na kwotę 770.000 zł VAT 23% = 947.100 zł oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki na kwotę 150.000 zł VAT 23% = 184.500 zł. Amortyzując w poprzednich latach budynek na obcym gruncie stawką 10%, na dzień 31 stycznia 2013 r., pozostała do zamortyzowania kwota około 100.000 zł.
Jak rozliczyć tę sytuację w podatku dochodowym firmy X (kupującej) i prawidłowo naliczać amortyzację?