Co do zasady, konieczność czyszczenia przewodów dymowych i kominów zależy od wyników corocznej kontroli ich stanu technicznego, wyjaśnia ekspert Serwisu Budowlanego.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr. bud., obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Zgodnie z ust. 6 przywołanego przepisu, kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych (pkt 1) lub osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych (pkt 2). Dopiero jeśli kontrola wykaże konieczność wyczyszczenia przewodów, należy podjąć tę czynność.

Serwis Budowlany - prawa ręka inżyniera. Przetestuj >>>

Dodatkowo, zgodnie z § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania: od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej (pkt 1); od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące (pkt 2); od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy (pkt 3).

Czytaj także: Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu po nowelizacji >>

Zgodnie wreszcie z § 25 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, kanały i przewody spalinowe lub dymowe w okresie ich użytkowania powinny zapewniać możliwość odprowadzania spalin lub dymu powstałych w procesie spalania paliw, zgodnie z założonymi warunkami. Zgodnie z § 26 powołanego rozporządzenia, kanały i przewody spalinowe oraz dymowe w budynku powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym skuteczne i niezawodne ich funkcjonowanie – w okresie użytkowania tych kanałów i przewodów należy zapewniać: ich drożność oraz szczelność, realizację planu remontów przez osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w art. 62 ust. 6 pr. bud., nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach, realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru, w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tych kanałów i przewodów.

Czytaj także: Określenie kręgu stron kluczowe przy zmianie decyzji o warunkach zabudowy >>