Inwestor złożył do właściwego wydziału architektury i budownictwa wniosek o pozwolenie na budowę instalacji gazowej w istniejącym budynku. Organ zażądał od niego opinii kominiarskiej dotyczącej stanu istniejącego przewodu kominowego? Czytelnik Prawo.pl pyta,  czy organ może zażądać takiej opinii i jakie są kryteria, którymi powinien kierować się organ żądając jej, np. wiek obiektu? Zgodnie z prawem budowlanym nie ma podstaw do żądania dołączenia takiej opinii jako załącznika do każdego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę instalacji gazowej, ale organ może jej zażądać.

Zobacz procedurę w LEX: Badanie wymogów formalnych wniosku o pozwolenie na budowę >

Co mówią przepisy o opinii kominiarskiej i innych dodatkowych dokumentach

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud., organ administracji architektoniczno-budowlanej, prowadzący postępowanie w sprawie wydanie pozwolenia na budowę może żądać uzupełnienia braków w dokumentacji, jeżeli stwierdzi naruszenia określone w ust. 1 tego przepisu, a więc m.in. brak wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń. Przy czym zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1 pr. bud. dokumenty te muszą być wymagane przez przepisy szczególne. Z przepisu tego wynika więc, że aby organ mógł zażądać od inwestora uzupełnienia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, musi istnieć przepis nakazujący uzyskanie danego dokumentu lub stanowiska organu lub innego podmiotu, np. kominiarza. Z analizy powszechnie obowiązujących przepisów wynika, że nie ma przepisu nakazującego uzyskanie opinii kominiarza do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazowej (choć w praktyce część organów żąda przedłożenia takiej opinii). Organ prowadzący postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej nie ma więc podstaw do żądania przedłożenia takiej opinii jako elementu standardowej procedury.

Zobacz procedurę w LEX: Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę >

Opinia kominiarska przy pozwoleniu na budowę

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 81c ust. 2 pr. bud. organ administracji architektoniczno-budowlanej, w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do m.in. stanu technicznego obiektu budowlanego, może nałożyć, w drodze postanowienia, na inwestora lub właściciela budynku obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Na tej podstawie organ może zażądać przedłożenia opinii kominiarskiej także w trakcie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę instalacji gazowej w istniejącym budynku. Przy czym wystąpienie z takim żądaniem należy do zakresu uznania administracyjnego – to organ decyduje, czy zażądać takiej opinii. Bez wątpienia jednym z kryteriów mogących wpływać na żądanie przedłożenia opinii będzie wiek budynku. Nie ma jednak podstaw do żądania dołączenia takiej opinii jako załącznika do każdego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę instalacji gazowej.

Zobacz procedurę w LEX: Obowiązek dostarczenia odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz >