Czy inwestycja budowy domu jednorodzinnego musi być zgodna z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest opracowaniem, zatwierdzanym w formie uchwały przez radę gminy, określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Nie jest jednak aktem prawa miejscowego, a więc nie ma wymogu zgodności planowanej budowy z treścią studium.

Należy mieć jednak na uwadze, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta ustalając w formie decyzji warunki zabudowy dla danej działki (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzja taka jest wymagana w przypadku budowy domu jednorodzinnego) z pewnością będzie się kierował m.in. treścią studium.
Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
  • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
  • teren ma dostęp do drogi publicznej;
  • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
  • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139);
  • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588).
Jeśli więc projektowane zamierzenie spełnia wymagania określone w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to organ po ustaleniu warunków zabudowy zgodnie z wymogami rozporządzenia powinien wydać decyzję o warunkach zabudowy.