IASB opublikowała kolejną poprawkę do obowiązujących standardów

12 sierpnia IASB opublikowała poprawkę do MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe.

12 sierpnia 2014 r. IASB opublikowała poprawkę (o ograniczonym zakresie) do MSR 27. Poprawka została opublikowana pod tytułem - Zastosowanie metody praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych. Zgodnie z tą poprawką jednostki będą mogły przy sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych zastosować metodę praw własności dla potrzeb wyceny inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych oraz we wspólnych przedsięwzięciach. IASB oczekuje, że dzięki tej poprawce więcej jednostek będzie skłonnych do zastosowania MSSF również dla potrzeb sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych, gdyż ograniczy ona dodatkowe koszty, jakie dotychczas musiałyby ponosić jednostki (w niektórych ustawodawstwach) w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi regulacjami sprawozdawczości finansowej oraz z MSSF.

IASB wskazała, że poprawka ta stanowi odpowiedź na oczekiwania zgłoszone przez użytkowników podczas pierwszych publicznych konsultacji. Poprawka do MSR 27 staje się obowiązująca od 1 stycznia 2016 r., przy czym dozwolone jest jej wcześniejsze zastosowanie.

Przemysław Czajor

Data publikacji: 27 sierpnia 2014 r.