Zgodnie z art. 9tb ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą m.in. koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Ustawa określa obowiązek publicznego udostępnienia analizy w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ww. ustawy gmina ma również obowiązek udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o osiągniętych przez gminę w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Opracowanie Ewa Saj, na podst. odpowiedzi Ministerstwa Środowiska na interpelację poselską nr 8659

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 10 lutego 2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami