Jednym z tematów tego konwentu był program „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego” realizowany przez 17 powiatów województwa pomorskiego na podstawie porozumienia zawartego w lipcu 2010 r. GGK, odnosząc się w swoim wystąpieniu do przyjętego w dniu 11 lipca 2011 r. przez sygnatariuszy porozumienia dokumentu pt. „Strategia SAGiK”, oświadczył, że popiera ogólne kierunki działań w nim określone, w szczególności mające na celu poprawę jakości danych ewidencji gruntów i budynków oraz usprawnienie funkcjonowania administracji geodezyjnej i kartograficznej, jednakże w jego ocenie nie zasługują na pozytywną ocenę określone w tej Strategii sposoby osiągania wyznaczonych celów. Nie wpisują się one bowiem w obowiązujący od 2010 r. porządek prawny, wprowadzony ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz działania GUGiK związane z tworzeniem zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Przedstawiciele Samorządu Powiatowego odnosząc się do wystąpienia Głównego Geodety Kraju oświadczyli, że przyjmują krytyczne uwagi pod adresem strategii SAGiK i deklarują korektę jej treści.

Źródło: www.gugik.gov.pl