Pytanie użytkownika LEX Ochrona Środowiska: Mamy hale produkcyjne wyposażone w lampy fluorescencyjne, gdy przestaną działać, oczywiście stają się odpadem, który powstaje w przedsiębiorstwie. Czy taki rodzaj oświetlenia mogę oddać do PSZOK-u? Jeśli tak, to z jakim kodem - 16 02 13* czy 20 01 21*?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o odpadach (dalej u.o.) odpady klasyfikuje się przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju, uwzględniając źródło ich powstawania, a także właściwości - na przykład przekroczenie wartości granicznych określonych składników - powodujące, że są niebezpieczne.

Pod jakim kodem klasyfikować świetlówki?

W zależności od źródła powstawania, w rozporządzeniu w sprawie katalogu odpadów odpady zostały podzielone na 20 grup, przy czym w grupie 16 klasyfikowane są odpady nieujęte w innych grupach, natomiast w obrębie grupy 20, zostały ujęte odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Pod kodem 16 02 13* klasyfikowane są zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, natomiast pod kodem 20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, z tym jednak zastrzeżeniem, że w tym drugim przypadku co do zasady chodzi o odpady wysegregowane z odpadów komunalnych.

 


Wypada nadmienić, iż zgodnie z definicją sformułowaną w art. 3 ust. 1 pkt 7 u.o. odpady komunalne to przede wszystkim odpady powstające w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji). Odpadem komunalnym mogą być wprawdzie również odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, jednakże wówczas, gdy ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych i co w analizowanej sytuacji wydaje się szczególnie istotne - niezawierające odpadów niebezpiecznych.

Mając na uwadze powyższe, a także uwzględniając opis działalności wskazany w treści pytania, w mojej ocenie odpady, o których mowa, należałoby sklasyfikować pod jednym z kodów w obrębie grupy 16, natomiast ich klasyfikacja jako odpadów komunalnych wydaje się niewłaściwa.

Czy zużyte świetlówki można oddać do PSZOK?

Jeśli chodzi o możliwość oddania odpadów do tzw. PSZOK-u, czyli punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zaakcentować wypada, iż ex definitione, punkty stworzone zostały do przyjmowania odpadów komunalnych, a zatem w myśl przywołanej definicji z art. 3 ust. 1 pkt 7 u.o. - przede wszystkim odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Możliwość oddania konkretnych rodzajów odpadów do PSZOK-u może być zróżnicowana na terenie kraju, ponieważ zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w tym również m.in. sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz w LEX Ochrona Środowiska:

Czy zmienianie klasyfikacji odpadów, z których tylko wysortowano zanieczyszczenia, jest prawidłowe? >

Do jakiego paragrafu klasyfikacji wydatków budżetowych zaliczyć koszt gospodarowania odpadami? >