Chodzi o o uchwaloną przez Sejm 23 lipca br. nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Czytaj też: PFR żąda zwrotu tarczy finansowej. Firmy będą się sądzić>>

Unijne wymogi 

Ustawa przewiduje dostosowanie polskiego prawa do przepisów UE, jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne oraz zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Dotyczy to np. likwidacji barier we wprowadzaniu funduszy inwestycyjnych do obrotu w UE oraz ustanowienia jasnych zasad dotyczących wycofania się przez nie z działalności prowadzonej w innym państwie UE. Nowe rozwiązania ułatwią prowadzenie działalności transgranicznej przedsiębiorstwom zbiorowego inwestowania, takim jak fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne.

Nowelizacja proponuje jednolite wymagania dotyczące informacji reklamowych, kierowanych do inwestorów AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne) i UCITS (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe).

Nowe przepisy mają zapewnić również większą przejrzystość i wzmocniono ochronę inwestorów oraz ułatwiono dostęp do informacji na temat przepisów krajowych mających zastosowanie do informacji reklamowych. W tym celu, na właściwe organy nakładają obowiązek udostępniania treści tych przepisów na stronach internetowych tych organów wraz z nieoficjalnymi streszczeniami.

Będzie centralna baza 

Rząd na podstawie nowych przpisów ma ustanowić centralną bazę danych, która będzie dostępna poprzez stronę internetową. Dotyczy ona transgranicznego wprowadzania do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz wprowadzenia procedury weryfikacji ex ante informacji reklamowych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Ponadto rozszerzony zostanie  zakres danych, jakie UCITS (fundusze inwestycyjne otwarte) lub ZAFI (np. fundusze inwestycyjne zamknięte) muszą przekazać organom nadzoru (w przypadku Polski będzie to Komisji Nadzoru Finansowego) przed rozpoczęciem transgranicznego wprowadzania do obrotu na terenie UE.

 


W ustawie o obrocie instrumentami finansowymi wprowadzono zmianę dostosowawczą w związku z unijnymi przepisami dotyczącymi finansowania społecznościowego (crowdfundingu).