Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy dotyczącej polityki rozwoju, który ma usprawnić finansowanie inwestycji w części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy (KPO) - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

Rozliczenia w euro, zaciąganie zobowiązań

Jak podano na stronie KPRM, umożliwione zostanie podpisywanie oraz rozliczanie w euro umów, które dotyczą objęcia przedsięwzięcia wsparciem. Rozwiązanie to ma na celu zwiększenie zainteresowania środkami z części pożyczkowej Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Dotyczy to w szczególności planowanej inwestycji związanej z budową morskich farm wiatrowych. Wyjaśniono, że brak możliwości rozliczania w euro może spowodować, że zainteresowanie to będzie mniejsze niż dostępne środki lub inwestycja nie zostanie zrealizowana.

 

Ponadto nowela ma umożliwić zaciąganie zobowiązań w danym roku przez inwestorów, którzy prowadzą zadania związane z realizacją inwestycji w formie pożyczek w ramach KPO. Inwestor będzie mógł zaciągnąć zobowiązania do wysokości środków, które zostały przeznaczone na realizację określonej inwestycji, ale nie wyższej niż kwota, do której mogą być udzielane pożyczki w danym roku.

Kalendarz prac

Projekt ustawy zakłada ponadto zmianę kalendarza prac nad programowaniem polityki rozwoju. - Zmiana uwarunkowań politycznych oraz konieczność programowania rozwoju w sekwencji powiązanych ze sobą i następujących po sobie procesów wymaga przesunięcia ustawowych terminów na przyjęcie przez Radę Ministrów koncepcji rozwoju kraju oraz na uchwalenie przez sejmiki województw strategii rozwoju województw  - podano wcześniej na stronach wykazu prac legislacyjnych rządu.

I tak o rok (do 31 grudnia 2024 r.) ma zostać przesunięty termin przyjęcia przez rząd koncepcji rozwoju kraju. Zgodnie z wpisem pozwoli to na "lepsze odzwierciedlenie w niej aspiracji obecnego rządu w zakresie kierunków rozwoju kraju oraz przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji społecznych projektu dokumentu".

Do 31 grudnia 2026 r. przedłużony zostać ma być też czas na aktualizację strategii rozwoju województw. Ma to pozwolić - wskazano - na zapewnienie spójności strategii rozwoju województw z nowymi krajowymi dokumentami strategicznymi, w tym ze średniookresową strategią rozwoju kraju oraz z krajową strategią rozwoju regionalnego. Dodano, że obecnie trwają prace nad założeniami nowej średniookresowej strategii rozwoju kraju i krajowej strategii rozwoju regionalnego.

KPO dla Polski

W ramach KPO Polska ma otrzymać 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO ma zostać przeznaczona na cele klimatyczne (46,6 proc.), transformację cyfrową (21,3 proc.), a także na reformy socjalne (22,3 proc.).