FASB opublikowała zmianę do słownika pojęć podstawowych

23 grudnia FASB opublikowała zmianę do słownika pojęć (tzw. Master Glossary) w odniesieniu do definicji jednostki publicznej.

23 grudnia FASB opublikowała zmianę definicji jednostki publicznej, która ma obowiązywać w odniesieniu do określania zakresu obowiązywania standardów rachunkowości (oraz wytycznych) tworzonych przez FASB. Zgodnie z przyjętą definicją do jednostek publicznych nie zalicza się jednostek not-for-profit jak również jednostek stanowiących program świadczeń pracowniczych. Jednostka jest uznawana za jednostkę publiczną dla potrzeb określonych standardów, jeżeli spełnia jeden z poniższych warunków:

- jest zobowiązana na mocy Securities Exchange Act z 1934 r. (Prawo obrotu papierami wartościowymi) lub z mocy postanowienia amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) do sporządzania i przekazywania sprawozdań finansowych (albo do SEC albo do innych organizacji regulujących obrót papierami wartościowymi),

- jest zobowiązana do przekazywania właściwym organom sprawozdań finansowych w związku z emisją papierów wartościowych,

- obrót papierami wartościowymi wyemitowanymi przez jednostkę (lub wyemitowanymi przez inną instytucję w imieniu tej jednostki) nie podlega ograniczeniom (mogą być przedmiotem obrotu giełdowego jak i pozagiełdowego), a jednostka jest zobowiązana do sporządzania okresowych sprawozdań finansowych (dostępnych publicznie) zgodnych z U.S. GAAP.

Zgodnie z opublikowaną zmianą sprawozdania finansowe określonej jednostki mogą być uwzględnione w sprawozdaniu przekazywanym do SEC przez inną jednostkę. W takiej sytuacji, jedynie dla potrzeb sprawozdań przekazywanych do SEC dana jednostka będzie uznawana za jednostkę publiczną.

Przemysław Czajor

Data publikacji: 13 stycznia 2014 r.