EFRAG opublikowała kolejny dokument w ramach serii Krótkie omówienie

14 sierpnia EFRAG opublikowała kolejny dokument z serii - Krótkie omówienie, który poświęcony został problemom wynikającym z wdrożenia interpretacji KIMSF 21 Opłaty.

14 sierpnia 2014 r. EFRAG opublikowała kolejny (już trzeci) dokument z serii Krótkie omówienie, pod tytułem - Opłaty: co będzie musiało ulec zmianie w MSSF w celu uwzględnienia różnego wpływu opłat na wynik finansowy.

Powyższy dokument został opublikowany w związku z uwagami zgłaszanymi przez szereg zainteresowanych stron w procesie przyjmowania KIMSF 21 Opłaty. W świetle niektórych opinii zastosowanie KIMSF 21 wraz z uwzględnieniem wymagań innych standardów (jak np. MSR 38 Aktywa niematerialne) spowoduje, że niektóre z opłat będą bezpośrednio ujmowane w ciężar kosztów zamiast podlegać rozliczeniu w czasie. Uznając, iż KIMSF 21 stanowi interpretację MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe można sądzić, iż MSR 37 wymaga aktualizacji.

Dokument opublikowany przez EFRAG poddaje dyskusji problem, jakie zmiany w innych MSR/MSSF (nie tylko w MSR 37) mogą być niezbędne do wdrożenia, żeby zapewnić zróżnicowane ujęcie różnego rodzaju opłat.

Uwagi dotyczące tematyki podjętej w niniejszym dokumencie można przekazywać do EFRAG w terminie do 15 grudnia 2014 r. Pełna wersja dokumentu jest dostępna pod adresem: www.efrag.org/files/EFRAG%20public%20letters/EFRAG%20SDS/SDS3%20Levies/EFRAG_SDS3_-_Levies_-_what_would_have_to_be_changed_in_IFRS_for_a_different_accounting_outcome.pdf

Przemysław Czajor

Data publikacji: 29 sierpnia 2014 r.