Jak zauważa GDOŚ, Polska to europejska ostoja bociana białego. Według danych, w naszym kraju gniazduje około 50 000 par bocianów.

Szczególne znane są sierpniowe tzw. bocianie sejmiki, na których pod koniec lata gromadzą się dziesiątki, a nawet setki osobników stanowiące swojego rodzaju ostatni przystanek przed wylotem na zimowisko - wskazuje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Dla podtrzymania i zachowania gatunku bociana białego niezbędne jest utrzymanie i odtworzenie terenów stanowiących atrakcyjne żerowiska dla tego gatunku. Rozwój intensywnego rolnictwa przemysłowego, osuszanie terenów podmokłych czy zarastanie łąk na skutek braku ich użytkowania, powoduje zanikanie bocianich legowisk i żerowisk - zauważa GDOŚ.

Najczęściej bocianie siedliska można spotkać na terenach rolniczych, blisko dolin rzecznych i w pobliżu siedzib ludzkich. Polskie bociany podlegają ochronie ścisłej i należą do gatunków wymagających ochrony czynnej.

(GDOŚ/DL)