Prezydent miasta ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie szpitala. W odwołaniu od decyzji skarżący wskazali, że rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) przewiduje dla działek przeznaczonych pod budowę szpitali m.in. obowiązek posiadania niezależnego własnego ujęcia wody oraz własnego źródła energii elektrycznej i cieplnej. Jeżeli zatem planowana inwestycja polega na budowie szpitala, to organ I instancji w żaden sposób nie zbadał możliwości jej realizacji w zakresie wybudowania własnego ujęcia wody, ani warunków jego budowy (np. odległości od granic działki, ciągów komunikacyjnych, ewentualnych bezodpływowych zbiorników na ścieki itp.), nie zbadał wpływu budowy dodatkowego ujęcia wody na gospodarkę wodną na terenie realizacji inwestycji.

WSA rozpatrując skargę, zgodził się ze stanowiskiem skarżących, że w aktach sprawy brak jest dokumentów dostatecznie uzasadniających twierdzenie, iż istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla planowanego zamierzenia budowlanego. Sąd podkreślił, iż nawet sytuacji, gdy teren, na którym planuje się inwestycję, posiada uzbrojenie, we wniosku o warunki zabudowy należy i tak określić zapotrzebowania na "media" (wodę, energię i in.) oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków – a to dla ustalenia, czy istniejące uzbrojenie terenu jest wystarczające dla projektowanej inwestycji. WSA zwrócił uwagę, iż analiza spełnienia powyższego warunku powinna obejmować także wymóg posiadania przez szpital własnego ujęcia wody (odpowiednio także: własnych, tj. niezależnych od zasilania z sieci, źródeł energii elektrycznej i cieplnej).

W ocenie Sądu zawarty w § 26 ust. 4 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) wymóg, aby na działkach budowlanych przeznaczonych dla szpitali i sanatoriów, niezależnie od zasilania z sieci, zapewnić dodatkowo m.in. własne ujęcie wody, nakłada na organ prowadzący postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla ww. rodzajów inwestycji konieczność zbadania – w ramach przesłanki z art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) – istnienia, bądź możliwości zapewnienia w przyszłości, własnego ujęcia wody. Owo ujęcie wody stanowi bowiem jeden z elementów, wymaganego dla zamierzenia inwestycyjnego o charakterze szpitala lub sanatorium, uzbrojenia terenu, co do którego już na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy musi być stwierdzone, iż będzie ono "wystarczające".

Na podstawie: Wyrok WSA w Poznaniu z 14 grudnia 2011 r. sygn. akt IV SA/Po 673/11