Odpowiedź: dofinansowanie szkoleń ze środków europejskich wolne jest od podatku, ale równocześnie związane z tym koszty wyłączone są z kosztów podatkowych.
Uzasadnienie: rozumiem, że przedmiotowe dofinansowanie na szkolenie pracowników zostało przyznane w ramach któregoś z programów operacyjnych i pochodzi ze środków europejskich (np. z Europejskiego Funduszu Społecznego).
Tego rodzaju dofinansowania wolne są od podatku dochodowego jako płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego (z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców) lub pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich (art. 21 ust. 1 pkt 136 i 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f.). Dotacja stanowi zatem przychód, ale jest to przychód zwolniony z opodatkowania.
Jednocześnie wydatek sfinansowany z tego dofinansowania będzie wyłączony z kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 56 u.p.d.o.f.).
W efekcie operacje związane z dofinansowanym szkoleniem będą w części obejmującej dofinansowanie podatkowo neutralne.
Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2014 r., IBPBI/1/415-1122/13/ESZ.

Również dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS - który w istocie stanowi instrument polityki rynku pracy - jest to bowiem wydzielona część środków Funduszu Pracy przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego osób pracujących) może korzystać z takiego zwolnienia. Ustawodawca przewidział bowiem podobne zwolnienia podatkowe dla niektórych środków pochodzących z Funduszu Pracy. Wolne od podatku są pochodzące z tego funduszu jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, zwrot kosztów otrzymany przez bezrobotnego oraz wartość niektórych edukacyjnych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych w tym szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych (art. 21 ust. 1 pkt 102, 118 lit. b, 121 u.p.d.o.f.). Do tego kształcenia zawodowego zaliczyć należy również dokształcanie pracowników. Dotacje szkoleniowe z KFS przyznawane są bowiem na podstawie art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepisy nie przewidują wyłączenia z rachunku podatkowego sfinansowanych z takiego dofinansowania kosztów.

Więcej odpowiedzi na pytania z zakresu podatków znajdziesz w Kompasie Księgowo Kadrowym