Wydane przez prezesa UKE 12 lutego br. decyzje określają warunki zapewnienia dostępu do słupów pięciu operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD): Tauron, Innogy, PGE Dystrybucja, Enea i Energa. M.in. ramowe procedury współpracy, m.in. prawa i obowiązki stron, procedury zawierania i rozwiązywania umów, zasady dostępu do słupów i ich wykorzystania.

Duże potrzeby, małe wykorzystanie

W uzasadnieniu tych decyzji można przeczytać, że potrzebę uregulowania tej kwestii wynika z tego, że tylko 9 proc. słupów będących w dyspozycji operatorów sieci dystrybucyjnych jest udostępnianych przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, podczas gdy popyt jest znacznie większy. Według UKE operatorzy sieci dystrybucyjnych (OSD) zawarli do końca 2020 r. prawie 1900 umów na udostępnienie słupów w celu podwieszania infrastruktury telekomunikacyjnej. Kontrakty te dotyczyły prawie 600 tys. słupów niskiego i średniego napięcia. Tymczasem z danych w posiadaniu UKE wynika, że szacowane zapotrzebowanie w zakresie słupów tylko niskiego napięcia przekroczy 1,1 mln sztuk. Popyt ten związany jest z szerokimi inwestycjami realizowanymi z wykorzystaniem środków publicznych (POPC), jak i także działaniami własnymi operatorów telekomunikacyjnych.

Czytaj: Fundusz Szerokopasmowy ma wesprzeć nowoczesne usługi łączności elektronicznej>>
 

 


Opłaty za koszty utrzymania

W decyzji prezesa UKE ustalone zostały też opłaty za dostęp do słupów niskiego napięcia na poziomie 1,73 zł (opłata miesięczna per słup, per kabel) i średniego napięcia na poziomie 2,75 zł (opłata naliczana jak przy słupach niskiego napięcia). Według UKE, opłaty te odpowiadają kosztom związanym z utrzymaniem udostępnianej infrastruktury, a przygotowane wzorce w dużej części bazują na już sprawdzonych w praktyce mechanizmach współpracy. W ocenie urzędu umożliwiają one firmom telekomunikacyjnych efektywny dostęp do infrastruktury z jednej strony, a z drugiej - nie stanowią nieuzasadnionego i nieproporcjonalnego obciążenia dla OSD.

- Jeżeli więc na tym tle pojawią się spory, to ich liczba powinna być ograniczona, a konieczność jego rozstrzygnięcia w drodze decyzji indywidualnej wynikać z precedensowego przedmiotu sporu - napisano w informacji na temat decyzji.