Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Czy dziki bytujące na terenie zakładu pracy (przyszły z pobliskiego lasu i się zadomowiły) możemy karmić odpadami o kodzie 16 03 06 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356)?


Odpowiedź:

Ustawodawca zabrania chowu i hodowli zamkniętej zwierząt łownych, z wyjątkiem bażanta oraz zwierząt uznanych za zwierzęta gospodarskie na podstawie odrębnych przepisów - art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1226) – dalej pr. łow.


Jedyny wyjątek może mieć tu miejsce w przypadku badań naukowych, dydaktyki, zasiedleń lub eksportu zwierzyny żywej, o ile Minister Środowiska wyda zgodę. Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 24 października 2006 r., IV SA/Wa 1497/06, LEX nr 283615, "termin zasiedlenie należy rozumieć wąsko, jako wprowadzanie zwierzyny na teren, gdzie nie występuje, ponieważ możliwość wyrażenia zgody stanowi wyjątek od zakazu. Ponadto zasiedlanie terenu, na którym dany gatunek nie występuje, powinno być racjonalnie uzasadnione".


Wykaz zwierząt łownych zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych, gdzie dzik jest zaliczony do tzw. grubej zwierzyny łownej (Dz. U. Nr 45, poz. 433). Odpowiednią zgodę na przetrzymywanie zwierzęcia wydaje starosta (art. 9 ust. 2 pr. łow.), jednakże nie jest to zezwolenie na stałe przetrzymywanie zwierzęcia, tylko na czas określony, związany z podejmowaniem czynności wynikających z konieczności leczenia zwierzęcia czy jego rehabilitacji do czasu, gdy będzie mógł wrócić do swojego środowiska. Do wniosku o wydanie zezwolenia osoba przetrzymująca dzika powinna dołączyć zaświadczenie lekarza weterynarii o stanie zdrowia zwierzyny.


Odpadami 16 03 06, w przypadku odpadów organicznych, innych niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 można skarmiać zwierzęta dzikie (np. w ogrodach zoologicznych), jednakże nie dotyczy to omawianego przypadku w związku z tym, że przepisy nie przewidują ani hodowli, ani zasiedlenia zwierząt łownych na terenie zakładów, niezależnie od tego, że trafiły tam z własnej woli (a raczej w poszukiwaniu pożywienia) czy też oswoiły się (zadomowiły).


W analizowanej sytuacji należy bezzwłocznie zawiadomić strażą miejską, albo zarząd okręgowy PZŁ celem uzyskania informacji na temat dostępności odłowni i sposobu jej wykorzystania, do wyłapania dzików i wywiezienia ich daleko poza obszar zakładu. Zatem, nie wolno dokarmiać dzików, w tym także karmą odpowiednią dla nich, ani "zaprzyjaźniać się" z nimi.


Uzasadnienie:

Na przetrzymywanie zwierząt dzikich lub łownych trzeba posiadać zezwolenie Ministra Środowiska. W sprawach losowych związanych ze znalezieniem osieroconego zwierzęcia, rannego w wypadku lub innego uszkodzenia można ubiegać się u starosty o wydanie czasowej zgody na przetrzymywanie takiego zwierzęcia (także dzika). Starosta po rozpoznaniu sprawy może udzielić zgody na okres sześciu miesięcy osobie, która weszła w posiadanie takiego zwierzęcia, mając na uwadze potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia. Zwierzyna ta powinna następnie być przekazana uprawnionym podmiotom władnym rozstrzygnąć o losie zwierzęcia np. o przekazaniu go do lecznicy celem dalszego leczenia, leśnego szpitala czy przetransportowania do środowiska, w którym zwierzę żyło. Podstawa prawna: art. 9 pr. łow.
Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 3 pr. łow., przetrzymywanie zwierzyny bez odpowiedniego zezwolenia jest zabronione i stanowi czyn o znamionach wykroczenia zagrożony karą grzywny.

Zwierzęta dzikie i łowne są własnością Skarbu Państwa. Nie można ich przetrzymywać w celu hodowli czy choćby dokarmiania, traktując jako zakładowe "maskotki" bez stosownego zezwolenia.

Prawdopodobieństwo, że na przetrzymywanie na terenie zakładu dzików znajdzie aprobatę i starosta wyda zezwolenie, jest bliskie zeru. Dziki mogą żyć wyłącznie na wolności lub w ogrodach zoologicznych.

Jeżeli zaś dziki tylko "odwiedzają" zakład, to również należy podjąć działania związane z ich usunięciem z terenu zakładu. Po zawiadomieniu straży miejskiej zostaną one przetransportowane do swojego naturalnego środowiska.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.