W przedmiotowej sprawie podatnik otrzymał ofertę od wspólnot mieszkaniowych, wykonania opaski wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz dojść do drzwi wejściowych na klatki schodowe.

Zwrócił się więc z pytaniem do organu podatkowego czy dla wykonanych prac będzie mógł zastosować 8 proc. stawkę podatku VAT
Podatnik uznał, że będzie mógł zastosować niższą stawkę, ponieważ do obiektu wspólnoty mieszkaniowej zalicza się nie tylko bryłę budynku, lecz również to, co do tego budynku przylega tj. opaska i dojścia do klatek schodowych, które są zadaszone.

Organ uznał jednak to stanowisko za nieprawidłowe. Zdaniem organu w obecnie obowiązujących unormowaniach obniżoną stawkę podatku można stosować jedynie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, co nie obejmuje robót zewnętrznych w stosunku do tych obiektów, czyli związanych z infrastrukturą towarzyszącą temuż budownictwu. A według organu w niniejszej sprawie mamy właśnie do czynienia z czynnościami, które w zakresie przedmiotu opodatkowania bez problemu można rozdzielić.

Odnosząc zatem przedstawione zdarzenie do stanu prawnego należy stwierdzić, iż dla robót budowlanych polegających na ułożeniu opaski wokół budynku mieszkalnego oraz dojść do drzwi wejściowych na klatki schodowe zastosowanie znajdzie 23 proc. stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Reasumując, do prac budowlanych wykonywanych poza budynkiem mieszkalnym (budowie opaski wokół budynku mieszkalnego oraz dojść do drzwi wejściowych na klatki schodowe) nie można stosować stawki preferencyjnej VAT 8 proc. Ww. usługi dotyczące infrastruktury towarzyszącej są opodatkowane wg stawki VAT 23 proc.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 grudnia 2012 r., IPTPP1/443-756/12-4/IG