Spółka dokonała zgłoszenia montażu urządzenia reklamowego w postaci siatki winylowej z nadrukiem reklamowym wraz z oświetleniem na elewacji budynku. Do zgłoszenia dołączyła projekt budowlany oraz projekt elektryczny oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Prezydent miasta wniósł sprzeciw w sprawie zgłoszenia uznając, że obejmuje nie tylko ono nie tylko instalację urządzenia reklamowego, ale również rozbudowę instalacji elektrycznej, wymagającą pozwolenia na budowę. Od powyższej decyzji odwołał się inwestor, zarzucając naruszenie art. 29 ust. 2 pkt 6 Prawa budowlanego , na skutek błędnego uznania, że roboty budowlane objęte zgłoszeniem wymagają pozwolenia na budowę. Rozpoznając odwołanie wojewoda utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.


WSA przypomniał, iż zgodnie z zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 6  Prawa budowlanego  pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Zdaniem WSA zgłoszenie instalacji tablicy reklamowej wraz z oświetleniem na elewacji budynku przemawia za oceną, że mieści się ono w normie wyrażonej w art. 29 ust. 2 pkt 6  Prawa budowlanego . Nie zmienia tej oceny dołączony do zgłoszenia projekt elektryczny, bowiem nie wynika z niego konieczność "rozbudowy" instalacji elektrycznej istniejącej w użytkowanym budynku biurowym, podlegającej obowiązkowi pozwolenia na budowę. Zdaniem WSA rozbudowę instalacji wewnętrznych obiektu budowlanego należy postrzegać i kwalifikować jako element zmiany tego obiektu, który w zależności od charakteru zakresu robót może prowadzić do jego przebudowy w rozumieniu art. 3 pkt 7a  Prawa budowlanego . O ile w wyniku tych robót nie dochodzi do zmiany parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, nie stanowią one robót budowlanych i nie podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę albo ich zgłoszenia.

Zatem zdaniem WSA rozbudowa instalacji wewnątrz budynku (na zewnątrz instalowany jest baner reklamowy z oświetleniem) nie prowadząca to do zmiany parametrów użytkowych lub technicznych tego obiektu, nie wymaga pozwolenia na budowę. Nie wymaga również odrębnego zgłoszenia, chyba że tak jak w rozpatrywanej sprawie stanowi element zgłoszonego zamiaru zainstalowania urządzenia reklamowego wraz z oświetleniem, na elewacji budynku.

Na podstawie: Wyrok WSA w Gdańsku z 24 pażdziernika 2012 r., sygn. akt II SA/Gd 426/12, nieprawomocny

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)