Wnioskodawca zgłosił w gminie zamiar wykonania aluminiowego masztu antenowego o wysokości 24 m na dachu hali magazynowej. Starosta wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia zamiaru budowy. Organ wskazał w uzasadnieniu, iż planowana budowa masztu wiąże się z ingerencją w konstrukcję istniejącego budynku. Przedmiotowa inwestycja jest budową i nie mieści się w kategorii inwestycji wymienionych w art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 243, poz. 1623 ze zm.).

Wnioskodawca odwołał się od decyzji, wskazując, iż budowa nie wymaga ingerencji w konstrukcję budynku. Poza tym zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) pozwolenia na budowę nie wymaga budowa instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu, a pozwolenie na budowę należy uzyskać wyłącznie dla instalacji wieży (masztu) na poziomie terenu.

Wojewoda utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Organ odwoławczy uznał bowiem, iż montaż masztu antenowego stanowi nadbudowę obiektu budowlanego w postaci hali magazynowej i w oparciu o tę tezę uznał konieczność uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę.

Zdaniem WSA, gdyby podzielić argumentację organu II instancji praktycznie każdy montaż masztu antenowego na obiekcie budowlanym – który co do zasady musi być przytwierdzony do elementu konstrukcyjnego tego obiektu – byłby nadbudową. Taka wykładnia wypaczałaby sens art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 243, poz. 1623 ze zm.). Zdaniem Sądu przyjąć należy, iż nadbudowa to rodzaj budowy, w wyniku którego powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego.

W wyniku przeprowadzenia nadbudowy pewnego obiektu budowlanego, zwiększa się jego wysokość (i powierzchnia użytkowa). Nadbudową na obiekcie budowlanym nie może być montaż instalacji odbiegającej funkcjonalnie od tego obiektu budowlanego. Nawet gdyby przyjąć za organem odwoławczym, iż montaż masztu stanowi nadbudowę, to i tak nadbudowa taka nie wymagałaby uzyskania pozwolenia na budowę. Skoro bowiem każda nadbudowa jest traktowana przez ustawodawcę jako budowa (art. 3 pkt 6 i 7 Prawa budowlanego) to należy do kategorii robót budowlanych, a ustawodawca wyłączył konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku robót budowlanych polegających na instalacji masztu na obiekcie budowlanym. Tak więc nawet przy przyjęciu, iż w sprawie mamy do czynienia z nadbudową, takie roboty budowlane na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 15 Prawa budowlanego nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia.

Na podstawie: Wyrok WSA w Poznaniu z 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II SA/Po 528/12, nieprawomocny