Zgodnie z art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) do końca lutego 2016 r. płatnicy są obowiązani przekazać PIT-11, czyli imienne informacje o dochodach i pobranych zaliczkach za 2015 r. zarówno podatnikowi, jak i urzędowi skarbowemu właściwemu dla podatnika.

PIT-11 przekazywany w formie elektronicznej podatnikowi lub do urzędu skarbowego, musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jeśli obowiązek poboru zaliczek ustał w ciągu roku (np. w wyniku zmiany pracy), płatnik przekaże taką informację na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni.