Pytanie:
Inwestor wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji zrid na budowę drogi gminnej, jedna z działek objętych inwestycją sklasyfikowana jest jako TK - tereny kolejowe, działka jest własnością inwestora tj. danej gminy.

Czy decyzję na ww. inwestycję może wydać starostę - zgodnie z art. 11a specustawy drogowej starosta w odniesieniu do dróg gminnych, czy wojewoda - zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt 3a Prawa budowlanego?

Odpowiedź:
Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej budowę drogi gminnej jest starosta i to także wówczas, gdy projektowana droga gminna będzie przebiegać przez obszar kolejowy.

Uzasadnienie:
Decyzja o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej, o której mowa w art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - dalej u.z.p.r.i.d., rozstrzyga jednocześnie kwestie z zakresu lokalizacji inwestycji drogowej, podziału i wywłaszczenia nieruchomości w związku z inwestycją drogową, nabycia prawa do nieruchomości oraz – pozwolenia na budowę.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.z.p.r.i.d., ustawa ta określa zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych w rozumieniu przepisówustawy z dnia 21 marca 1982 r. o drogach publicznych - dalej u.d.p., a także organy właściwe w tych sprawach. Do postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem przepisów u.z.p.r.i.d. (art. 11c u.z.p.r.i.d.).

Ponadto, w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nieuregulowanych w u.z.p.r.i.d. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z wyjątkiem art. 28 ust. 2 (art. 11i ust. 1 u.z.p.r.i.d.). W sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 11i ust. 2u.z.p.r.i.d.).

Właściwość organów administracji architektoniczno-budowlanej (między innymi w sprawach pozwoleń na budowę) określają przepisy art. 82powołanej w art. 11i ust. 1 u.z.p.r.i.d. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane - dalej pr. bud. Zgodnie z art. 82 ust. 1 pr. bud., do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej należą sprawy określone w ustawie i niezastrzeżone do właściwości innych organów (por. art. 83 pr. bud.). Organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jest starosta (art. 82 ust. 2 pr. bud.).

Natomiast w myśl art. 82 ust. 3 pr. bud., wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty oraz organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych usytuowanych, między innymi, na obszarze kolejowym. Warto przy tym wyjaśnić, że obszar kolejowy, o którym mowa art. 82 ust. 3 pkt 3a pr. bud., został zdefiniowany w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, jako powierzchnia gruntu określona działkami ewidencyjnymi, na której znajduje się droga kolejowa, a także budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu osób i rzeczy.

Natomiast pojęcie terenów kolejowych zostało określone w § 68 ust. 3 pkt 7 lit. b rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z powyższą regulacją, tereny kolejowe to tereny komunikacyjne, oznaczone symbolem Tk, zaliczane do kategorii gruntów zabudowanych i zurbanizowanych. Teren kolejowy w powyższym rozumieniu powinien się pokrywać z obszarem kolejowym.

Należy jednak zaznaczyć, że przepisy określające właściwość organów architektoniczno-budowlanych odnoszą się wyłącznie do pojęcia obszaru kolejowego. Natomiast zgodnie z art. 11a ust. 1 u.z.p.r.i.d., wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi. Ustawodawca na gruncie u.z.p.r.i.d. określił właściwość rzeczową organów w sprawach zezwoleń na realizację inwestycji drogowej w sposób odrębny i jednocześnie kategoryczny, nie przewidując żadnych wyjątków.

Przepis ten ma zatem charakter lex specialis w stosunku do art. 82 pr. bud., a "odpowiednie" stosowanie przepisów pr. bud. w sprawach zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oznacza ustalanie właściwości rzeczowej organów w tych sprawach wyłącznie na podstawie art. 11a ust. 1 u.z.p.r.i.d. Zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. g u.z.p.r.i.d., wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powinien zawierać, między innymi, opinię właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej.

W przypadku zaś, gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia, między innymi, przez tereny linii kolejowej, właściwy zarządca drogi jest zobowiązany do nieodpłatnego zajęcia tego terenu na czas realizacji tej inwestycji. Z treści powyższych przepisów wynika zatem, że organem właściwym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej budowę drogi gminnej jest starosta i to także wówczas, gdy projektowana droga gminna będzie przebiegać przez obszar kolejowy.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami