Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr. bud., w przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1lub w art. 49b ust. 1 właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych m.in. w pozwoleniu na budowę.

W takiej sytuacji (w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę), zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 3 pr. bud., organ nadzoru budowlanego w drodze decyzji nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz – w razie potrzeby – wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem; przepisy dotyczące projektu budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian.

Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo – jeżeli budowa została zakończona – o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego. W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (art. 51 ust. 4 pr. bud.).

Z przywołanych przepisów wynika, że pozwolenie na wznowienie robót budowlanych może dotyczyć tylko inwestycji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę (obecnie, wobec braku stosownej nowelizacji, nie jest jasne, czy przytoczone przepisy obejmują również sytuację istotnego odstąpienia od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b pr. bud.). Tryb ten nie będzie miał zatem zastosowania do robót budowlanych, które mogą zostać wykonane na podstawie zgłoszenia. Dodatkowo, wykonane prace muszą w sposób istotny odbiegać od zatwierdzonego projektu budowlanego (który stanowi nieodłączny element decyzji udzielającej pozwolenia na budowę).

Dowiedz się więcej z książki
Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


W tym zakresie pomocny może być art. 36a ust. 5 pr. bud., w którym ustawodawca wskazał, że zmiany dotyczące zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wymagają uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi, stanowią istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Pozwolenie na wznowienie robót budowlanych można zatem przyrównać do decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę z tą różnicą, że pozwolenie na wznowienie robót budowlanych jest wydawane już po wykonaniu robót niezgodnych z zatwierdzonym uprzednio projektem budowlanym.

Kontynuacja budowy po przeprowadzeniu postępowania naprawczego
Prowadzenie budowy na podstawie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych nie różni się od wykonywania prac na podstawie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę. Przede wszystkim ustawodawca nie wyłączył w tym przypadku możliwości zastosowania trybu wskazanego w art. 36a pr. bud., czyli wprowadzania zmian w zatwierdzonym tą decyzją projektu budowlanego. Zakup działki z rozpoczętą inwestycją oraz po przeprowadzeniu postępowania wskazanego w art. 50-51 pr. bud. może być więc atrakcyjny. Jednak warunkiem koniecznym dla możliwości kontynuowania takiej inwestycji jest przeniesienie pozwolenia na wznowienie robót na rzecz nowego inwestora w drodze decyzji wydanej w trybie przewidzianym w art. 40 pr. bud. 

Serwis Budowlany
Artykuł stanowi fragment komentarza praktycznego, opublikowanego w programie Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami