Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przedłożony przez klimatu i środowiska. Uchyli ona przepisy pozwalające warunkowo wyłączyć obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wypadku  przedłużania koncesji na wydobycie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową.

Dotychczas, jednorazowe wydłużenie koncesji – w celu zachowania ciągłości prowadzenia wydobycia wymienionych kopalin – było możliwe wyłącznie bez rozszerzania zakresu koncesji oraz gdy wydłużenie koncesji było uzasadnione racjonalną gospodarką złożem.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj też: TSUE: W Turowie nie wolno wydobywać węgla>>

Przypomnijmy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Według niego podjęcie takich kroków uzasadniają podnoszone przez Czechy zarzuty, a dotyczą one aspektów środowiskowych.