22 stycznia br. w Warszawie odbyła się debata zorganizowana w ramach Forum Debaty Publicznej w obszarze „Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski”, którą otworzył Prezydent Bronisław Komorowski. Głównymi tematami, które poruszono podczas jej trwania, były założenia Krajowej Polityki Miejskiej i Narodowego Planu Rewitalizacji z uwzględnieniem aspektów ochrony zabytków.

Obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pracuje nad trzema dokumentami ważnymi dla zrównoważonego rozwoju miast: projektem Krajowej Polityki Miejskiej, założeniami Narodowego Planu Rewitalizacji, których realizacja przewidziana jest w perspektywie odpowiednio do 2020 oraz 2022 oraz założeniami ustawy o rewitalizacji. Zawarte w tych dokumentach kierunki działań mają prowadzić do poprawy jakości życia mieszkańców miast i zwiększenia ich atrakcyjności. Odnosząc się do założeń Narodowego Planu Rewitalizacji, wiceszef resortu infrastruktury i rozwoju podkreślił, że celem dokumentu jest stworzenie przyjaznych warunków do prowadzenia rewitalizacji w Polsce. Omawiając możliwości finansowania projektów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego wiceminister wskazał, że te projekty będą finansowane zarówno z poziomu krajowego, jak i w ramach regionalnych programów operacyjnych. Wsparcie przedsięwzięć związanych z ochroną zabytków będzie możliwe w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, który przewiduje kompleksową ochronę i udostępnianie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury. Dodatkowo, planowane będzie wsparcie projektów z zakresu ochrony i udostępnienia zabytków o znaczeniu ogólnopolskim i światowym, w tym znajdujących się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i liście obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

(www.mir.gov.pl)