Pytanie
W podatku dochodowym od osób fizycznych art. 8 ust. 1 normuje, że przychody (wspólnika) z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (...) określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) (...) i: w przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Wspólnicy w umowie spółki komandytowej zmodyfikowali, na mocy dyspozytywnych przepisów kodeksu spółek handlowych (art. 37), zasadę podziału zysku (czyli prawo do udziału w zysku (udziału)), która brzmi: "Zysk w danym okresie rozliczeniowym może być przypisany poszczególnym Wspólnikom według innych proporcji (np. według szczególnych zasług dla spółki) – na mocy jednomyślnej uchwały wspólników".
Czy zmiana podstawowego reżimu podziału zysku w opisany sposób, wiąże się z obowiązkiem informacyjnym wobec urzędu skarbowego i stanowi podstawę do opodatkowania?
Czy taka zmiana mogłaby występować co miesiąc?
Czy nadal wspólnik któremu przypadnie większy niż podstawowy zysk będzie mógł korzystać z opodatkowania tego dochodu wg zasad opodatkowania jak z pozarolniczej działalności gospodarczej (w tym przypadku opodatkowanej stawką 19%)?
Czy alternatywne rozwiązanie, także dopuszczone umową, w którym jednomyślna uchwała wspólników przyznawałaby wynagrodzenie dla zainteresowanego wspólnika, generuje ryzyko potraktowania takiego przychodu, jako przychodu uzyskiwanego z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 u.p.d.o.f.?