Czy zgodne z prawem jest sporządzenie zmian kierunków i zasad zagospodarowania części obszarów w ramach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, pokazując te zmiany razem z obowiązującym studium w granicach administracyjnych?
W przypadku częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy przedstawić nie tylko same zmiany, lecz cały dokument studium w wersji ujednoliconej, przy czym zmiany powinny zostać na tym dokumencie wyróżnione w taki sposób, aby nie było wątpliwości co do tego, że zmiana dotyczy właśnie tego obszaru.
Dokładne wymogi odnośnie studium określa – poza przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) –dalej u.p.z.p. - akt wykonawczy w postaci rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233 z późn. zm.) – dalej r.p.s.u. Zgodnie z brzmieniem § 7 r.p.s.u., ustala się następujące wymogi dotyczące stosowania oznaczeń, nazewnictwa i standardów przy sporządzaniu rysunku projektu studium:
1. rysunek projektu studium powinien zawierać:
a) granice obszaru objętego studium lub jego zmianą,
b) granice terenów zamkniętych,
c) określenie granic i oznaczenia obiektów i obszarów chronionych na podstawie przepisów odrębnych, w tym: terenów górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, a także symbole literowe i numery wyróżniające je spośród innych obszarów,
d) określenie granic obszarów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym, a także symbole literowe i numery wyróżniające je spośród innych obszarów,
e) objaśnienia wszystkich użytych na rysunku projektu studium oznaczeń i symboli;
2. granice obszarów, o których mowa powyżej, określa się na rysunku projektu studium w sposób dostosowany do skali mapy, na której jest sporządzony;
3. przy sporządzaniu rysunku projektu studium należy używać oznaczeń, nazewnictwa i standardów umożliwiających jednoznaczne powiązanie części tekstowej projektu studium z rysunkiem projektu studium;
4. barwne oznaczenia graficzne i literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu studium należy stosować w sposób umożliwiający porównanie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z projektami planów miejscowych, sporządzanych z ustaleniami studium;
5. oznaczenia graficzne na rysunku projektu studium należy stosować w sposób przejrzysty, zapewniający jego czytelność, w tym czytelność mapy, na której jest on sporządzony.

Co ważne, w świetle § 8 ust. 1 r.p.s.u., omawiane przepisy stosuje się również do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie objętym zmianą. Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy polegającej na uzupełnieniu studium o pojedyncze ustalenia, wykłada się do publicznego wglądu w formie ujednoliconego projektu studium z wyróżnieniem projektowanej zmiany (§ 8 ust. 2 r.p.s.u.). Tak ujednolicona forma projektu studium stanowi załącznik do uchwały o ustaleniu studium.
Kwestia, której dotyczy pytanie, była też przedmiotem analizy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Sąd ten w wyroku z dnia 11 marca 2008 r., II SA/Po 462/07 stwierdził, że jeśli zmianie podlegał dokument dotychczasowego studium nie jako całość, a jedynie w zakresie ustaleń dotyczących niektórych obszarów gminy, wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu powinno nastąpić w formie ujednoliconego projektu studium z wyróżnieniem projektowanych zmian.
Wobec powyższego stwierdzić należy, że przedstawienie zmian studium w sposób, o którym mowa w pytaniu, jest właściwe, przy założeniu, że wprowadzone zmiany są tak zaznaczone, iż odróżniają się one od pozostałych, niezmienionych ustaleń studium.

Anna Kamińska